fbpx
Home น่ารู้บัตรเครดิต 24 ธนาคาร สู้ภัย covid-19 ออกมาตรการช่วยลูกหนี้

24 ธนาคาร สู้ภัย covid-19 ออกมาตรการช่วยลูกหนี้

by Golf168team

ในช่วงสถานการ์ณการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แบบนี้ไม่มีใครที่กล้าที่จะออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็นหรือติดธุระจริงๆ ช่วยชาติหยุดแพร่เชื้อ เพราะการที่ออกไปก็ออกเอาตัวเองไปเสี่ยงกับสถานที่กำลังเลวร้ายแบบนี้ การเกิดการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ส่งผลกระทบอย่างนั้นทั้งภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงการทำลายระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย

หลายๆหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของบริษัทนั้นๆหรือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก โรค COVID-19 หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการะบาดนี้คงหนีไม่พ้นสถาบันทางการ เช่น ธนาคารและหลายๆธนาคารได้มีการออกมาตรการในการช่วยลูกหนี้หรือสมาชิกของแต่ละธนาคารตนเองออกมา มาดูกันว่ามาตารการการช่วยเหลือแต่ละธนาคารมีมาตรการอย่างไรบ้าง

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ : มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์

ลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการรายย่อย

สินเชื่อ มาตรการช่วยเหลือ
สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล พักชำระยอดขั้นต่ำสูงสุด 6 เดือน
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ พักชำระค่างวดสูงสุด 6 เดือน
สินเชื่อที่อยู่อาศัยและผู้ประกอบการรายย่อย พักชำระหนี้เงินต้น 6 เดือน

ลูกค้าธุรกิจ

 • พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 12 เดือน
 • ขยายเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 12 เดือน
 • ขยายเวลาวงเงินหมุนเวียน (P/N, T/R, P/C)

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-777-7777
ออนไลน์ได้ : คลิกที่

2. ธนาคารยูโอบี : มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

uob

ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจและลูกค้ารายบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนอันส่งผลกระทบต่อลูกค้า โดยมีมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ ขยายเวลาการชำระหนี้ ลดอัตราการผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ำและสินเชื่อบุคคล นานสูงสุด 12 เดือน

ลูกหนี้ธุรกิจ พักชำระหนี้เงินต้น (Grace Period) สูงสุด 12 เดือน
ลูกหนี้รายย่อย ปรับลดอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของสินเชื่อบัตรเครดิต

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-285-1555
ออนไลน์ได้ : คลิกที่

3. ธนาคารกสิกรไทย : มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

ธนาคารกสิกรไทย

ลูกค้ารายย่อย

สินเชื่อ มาตรการช่วยเหลือ
สินเชื่อบัตรเครดิต และ สินเชื่อส่วนบุคคล ผ่อนชำระดอกเบี้ยถึงรอบบัญชีเดือนธันวาคม 2563
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน
สินเชื่อบ้านและสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีหลักประกัน ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน

ลูกค้าธุรกิจ

สินเชื่อ มาตรการช่วยเหลือ
สินเชื่อเพื่อธุรกิจ : ประเภทเงินกู้ ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน
วงเงินหมุนเวียน : ประเภทตั๋ว ขยายตั๋วได้ไม่เกิน 12 เดือน
สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักร ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-888-8888
ออนไลน์ได้ : คลิกที่

4. ธนาคารกรุงเทพ : มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

กรุงเทพ

ลูกค้าสินเชื่อบัตรเครดิต

 • ผ่อนผันให้ไม่ต้องชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บไม่เกิน 3 รอบบัญชี
 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ำให้ต่ำกว่า 10% ของยอดคงค้าง
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติ 50% ไม่เกินเดือน ธันวาคม 2564
 • ยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระ ซึ่งเกิดจากปัญหาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ

 • ปรับและผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้
 • พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกค้าเป็นรายกรณี
 • สนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติม : สินเชื่อ SME บรรเทาทุกข์จากภาวะเศรษฐกิจ
 • เพิ่มวงเงินต่อรายสูงสุด 30 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR-1%

ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบุคคลอื่นๆ

 • ขยายระยะเวลาการชำระหนี้
 • ผ่อนผันให้ปลอดการชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ปรับยอดผ่อนชำระรายเดือนลงสูงสุด 40% ไม่เกิน 24 เดือน
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ระยะหนึ่ง
 • ยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัด ซึ่งเกิดจากปัญหาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-645-5555
ออนไลน์ได้ : คลิกที่ 

5. ธนาคารทหารไทย : มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

ทหารไทยTMB

ลูกหนี้รายย่อย

สินเชื่อบัตรเครดิต :

 ยกเว้นการชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต เป็นเวลา 3 รอบบัญชี นับจากวันที่ลูกค้าโทรเข้ามาแจ้งความประสงค์ โดยลูกค้าสามารถเริ่มชำระยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต ตั้งแต่รอบบิลที่ 4 เป็นต้นไป

สินเชื่อกดเงินสด :

ยกเว้นการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 รอบบัญชี ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 ลูกค้ากลับมาชำระหนี้ตามปกติ

สินเชื่อส่วนบุคคล :

 • พักชำระหนี้ (เงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม) (ถ้ามี) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 รอบบัญชี และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ
 • ขยายเวลาการชำระคืนเงินกู้เพิ่มขึ้น 3 เดือน หรือจนกว่าจะชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ครบถ้วน

สินเชื่อบ้าน : พักชำระหนี้ (เงินต้นและดอกเบี้ย) สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อรบกำหนดให้กลับมาชำระปกติ

ลูกหนี้ธุรกิจ

 • พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน และขยายเวลาชำระหนี้ออกไปอีก 6 เดือน
 • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.50% จากสัญญาสินเชื่อปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อสอบถาม โทร. 1558
ออนไลน์ได้ : คลิกที่

6. ธนาคารธนชาต : มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

ธนาคารธนชาต

ลูกหนี้รายย่อย

สินเชื่อ มาตรการช่วยเหลือ
บัตรกดเงินสด Flash Plus ลดยอดชำระขั้นต่ำเหลือ 1% หรือ 100 บาท ไม่เกิน 3 เดือน
บัตรเครดิตธนชาต ลดยอดชำระขั้นต่ำเหลือ 5% หรือ 500 บาท ไม่เกิน 3 เดือน
สินเชื่อบุคคลธนชาต พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
สินเชื่อบ้านธนชาต พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
สินเชื่อเล่มแลกเงิน พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 60 วัน
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน และขยายเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด เมื่อครบกำหนดพักชำระหนี้

ลูกค้าธุรกิจ

สินเชื่อ SMEs รายย่อย

 • Term loan : พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน
 • O/D ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.50% จากสัญญาเดิม ระยะเวลา 3 เดือน

สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่

 • Term loan : พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน หรือขยายเวลากู้สูงสุด 6 เดือน
 • Short term loan (Working Capital & Trade Finance) : ขยายเวลาการชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อสอบถาม โทร. 1770
ออนไลน์ได้ : คลิกที่

7. ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ

ซิตี้แบงค์

ลูกหนี้รายย่อย (บัตรเครดิตซิตี้ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต และสินเชื่อบุคคลซิตี้)

 • ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยและค่าติดตามทวงถามหนี้จากหนี้ที่ค้างชำระ
 • ผ่อนผันลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติและลดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระ (กรณีมีความประสงค์ที่จะปิดสินเชื่อบัตรเครดิตซิตี้ หรือสินเชื่อซิตี้ เรดดี้เครดิต)

ลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 • พิจารณาขยายระยะเวลาการชำระหนี้ของสินเชื่อคงค้างเป็นรายกรณี
 • พิจารณาเพิ่ม credit facilities เพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องเป็นรายกรณีตามนโยบายของธนาคาร

บัตรเครดิตซิตี้ และ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต  : เบอร์ติดต่อสอบถาม  1588
สินเชื่อบุคคลซิตี้ เบอร์ติดต่อสอบถาม :  02-232-4224
Citi Service เบอร์ติดต่อสอบถาม :  02-232-4200
หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ออนไลน์ได้ : คลิกที่

8. ธนาคารกรุงไทย : มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

ธนาคารกรุงไทย

ลูกหนี้ธุรกิจ

 • พักชำระหนี้เงินต้นตามระดับผลกระทบทั้งนี้ไม่เกิน 12 เดือน
 • ขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้สอดคล้องกับธุรกิจ
 • สำหรับลูกค้ารายที่ใช้ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อเดิมสามารถขยายระยะเวลารับประกันออกไปได้อีก 5 ปี โดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ และเป็นไปตามเกณฑ์ บสย.

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-111-1111
ออนไลน์ได้ : คลิกที่

9. ธนาคารออมสิน : มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสด ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตไวรัส COVID-19 ออมสินช่วยคุณได้ ผ่อนหนักเป็นเบา กับ มาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสด (ลูกค้าที่ยังไม่เป็นหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน) ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตไวรัส COVID-19

พัก เงินต้น 2 ปี
จ่าย ดอกเบี้ยรายเดือน 50% – 100%
คืน Cash Back 20% ของดอกเบี้ยที่ชำระจ่ายทุก 6 เดือน เป็นเวลา 1 ปี
ขยาย ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ www.gsb.or.th  ตั้งแต่ วันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อสอบถาม โทร. 1115
ออนไลน์ได้ : คลิกที่

10. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME Bank : มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

ธนาคารSMEs

 • มาตรการ “พัก” ชำระหนี้เงินต้น สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรง นานสูงสุด 12 เดือน และลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม นานสูงสุด 6 เดือน เพื่อช่วยลดภาระการชำระหนี้และมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยเริ่มพักชำระนับจากเดือนถัดไปที่ได้รับการอนุมัติพักชำระหนี้เงินต้น
 • มาตรการ “ขยาย” เวลาชำระหนี้ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ธุรกิจ และสำหรับลูกค้าที่ใช้ บสย.ค้ำประกันเดิม (โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ระยะที่ 5-7 ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ทำหน้าที่เป็นหลักทรัพย์ช่วยค้ำประกันให้ผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มเข้าถึงสินเชื่อได้คล่องตัวขึ้น) สามารถขยายระยะเวลาค้ำประกันออกไปได้อีก 5 ปี ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ
 • มาตรการ “เติม” ทุนดอกเบี้ยถูกเสริมสภาพคล่อง เพื่อให้ลูกค้ามีเงินทุนไปใช้หมุนเวียนในธุรกิจ คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ นิติบุคคล 3%ต่อปี ใน 3 ปีแรก วงเงิน 1 ล้านบาทต่อราย และบุคคลธรรมดา 5%ต่อปี ใน 3 ปีแรก วงเงิน 5 แสนบาทต่อราย ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 7 ปี

ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2563 ณ สาขาทั่วประเทศ
หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อสอบถาม โทร. 1357
ออนไลน์ได้ : คลิกที่

11. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) : มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

ธนาคารธกส

ให้ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย 3 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 อยู่ระหว่างการใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่น ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
กรณีที่ 2 ระยะการใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปโมชั่น ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

 • กลุ่มลูกค้ารายย่อย/สวัสดิการ ใช้อัตราดอกเบี้ย MRR-1.25% ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
 • กลุ่มลูกค้าแฟลต ใช้อัตราดอกเบี้ย MRR-25% ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

กรณีที่ 3 ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ให้ชำระดอกเบี้ยรายเดือน โดยลงอัตรา
ดอกเบี้ยลงเหลือ 1.00% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 4 ดือน
หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-645-9000
ออนไลน์ได้ : คลิกที่

12. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) : มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

ธกส.

ธ.ก.ส. ได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ สงครามการค้า ภัยแล้ง น้ำท่วม ราคาผลผลิตตกต่ำ และการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วยการขยายระยะเวลาชำระหนี้ ลดอัตราดอกเบี้ย ปลอดชำระต้นเงินใน 3 ปีแรก

 • ขยายระยะเวลาชำระหนี้
 • ลดอัตราดอกเบี้ย
 • ปลอดชำระต้นเงินใน 3 ปีแรก
 • เติมสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน

ระยะเวลาดำเนินการช่วยเหลือลูกหนี้ : 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-555-0555
ออนไลน์ได้ : คลิกที่

13. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย : มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

ธนาคารอิสลาม

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้ารับผลกระทบจากโควิด-19 ให้ลูกค้าด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นและชำระเฉพาะกำไรนาน 12 เดือน พร้อมยกเว้นค่าชดเชยผิดนัดฯ พิจารณาวงเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม ส่วนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจะรับพิจารณาช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

 • พักชำระหนี้เงินต้นและชำระเฉพาะกำไรนานสูงสุด 12 เดือน
 • ขยายระยะเวลาสินเชื่อออกไปตามระยะเวลาพักชำระหนี้เงินต้น
 • ยกเว้นค่าชดเชยผิดนัดการชำระหนี้ที่เกิดขึ้น

ยื่นคำได้ที่สาขาทั่วประเทศไทย ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อสอบถาม โทร. 1302
ออนไลน์ได้ : คลิกที่

14. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) : มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

สแตนดาร์ด

สำหรับลูกค้าองค์กรระดับใหญ่ ธนาคารจะพิจารณามาตรการการให้ความช่วยเหลือตามระดับผลกระทบเป็นรายกรณี ดังนี้
พักชำระหนี้เงินต้น และ/หรือปรับลดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน

 • ผ่อนปรนเงื่อนไขสำหรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-724-4000
ออนไลน์ได้ : คลิกที่

15. ธนาคารเกียรตินาคิน : มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

kiatnakin-bank

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือ ซึ่งประกอบด้วย การพักชำระหนี้เงินต้น ตั้งแต่ 9 – 18 เดือนโดยไม่ถือเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจโรงแรมที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งหมด
ลูกหนี้รายย่อย

 • พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน
 • ส่วนลดดอกเบี้ย
 • ขยายระยะเวลาชำระหนี้

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-165-5555
ออนไลน์ได้ : คลิกที่

16. ธนาคารทิสโก้ : มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

ธนาคารทิสโก้

ลูกหนี้ธุรกิจ
พิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี

ลูกหนี้รายย่อย

 • ผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน
 • ลดภาระการผ่อนชำระ
 • ขยายระยะเวลาการชำระหนี้
 • ลดค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-080-600 หรือ 02-633-6000
ออนไลน์ได้ : คลิกที่

17. ธนาคารไทยเครดิต : มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

ไทยเครดิต

ลูกหนี้ไม่โคร/นาโนไฟแนนซ์/ไมโครSMEs/บุคคล ทุกผลิภัณฑ์

 • ลดการผ่อนชำระหนี้
 • พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน จากนั้นขยายระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 24 เดือน
 • ขยายระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 24 เดือน (สามารถลดชำระค่างวด หรือชำระฉพาะดอกเบี้ย หรือ เงินต้นได้)
 • เสริมสภาพคล่อง
 • ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม 2 แสน – 30 ล้านบาท ผ่อนชำระไม่เกิน 8 ปี ระยะเวลารับสมัครสินเชื่อ 1 มีนาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
 • ลดค่าธรรมเนียมตีโอนทรัพย์ชำระหนี้ที่กรมที่ดิน 0.01%

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-697-5300
ออนไลน์ได้ : คลิกที่

18. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

 • ผ่อนปรนเงื่อนไขสำหรับวงเงินกู้ระยะยาวสูงสุด 12 เดือน
 • ผ่อนปรนเงื่อนไขสำหรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเป็นระยะสูงสุด 6 เดือน
 • ลดดอกเบี้ยสูงสุด 2% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ ในระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน

มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ประกอบด้วย

ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด

ลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด (แล้วแต่กรณี)

ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด

ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ

 • วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน
 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด / ขยายระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ลดอัตราดอกเบี้ยได้สูงสุดไม่เกิน 2% เป็นระยะไม่เกิน 6 เดือน / ปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ยกเว้นค่าธรรมเนียมพิธีการสินเชื่อ
 • วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน
 • ขยายวันครบกำหนดชำระครั้งละไม่เกิน 6 เดือน
 • ปรับวงเงินระยะสั้นเป็นระยะยาวสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน โดยที่ภาระหนี้ระยะยาวใหม่ต้องไม่เกินกว่าภาระหนี้สิน
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ยกเว้นค่าธรรมเนียมพิธีการสินเชื่อ

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อสอบถาม โทร. 1572
ออนไลน์ได้ : คลิกที่

19. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) : มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

icbc

 • ผ่อนปรนการชำระหนี้เงินต้นชั่วคราวเป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ทั้งลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลธรรมดา*
 • ผ่อนปรนการชำระหนี้เงินต้นชั่วคราวเป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ทั้งลูกค้าธุรกิจและลูกค้าธรรมดา
 • เพิ่มวงเงินสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ
 • ผ่อนปรนอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำสำหรับลูกคาบัตรเครดิตที่ได้รับผลกระทบ

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-629-5588
ออนไลน์ได้ : คลิกที่

20. ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์​ : มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

ธนาคารแลนแอนเฮาส์

ลูกหนี้ธุรกิจ

 • ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระ เช่น ปลอดเงินต้นสูงสุด 12 เดือน และ ขยายระยะเวลาเงินกู้ เพื่อให้ภาระการผ่อนชำระลดลงหลังหมดช่วงปลอดเงินต้น
 • สนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม
 • ลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าในช่วงที่มีปัญหา สูงสุดไม่้เกิน 12 เดือน โดยพิจารณาเป็นรายๆไป
  ช่วยเหลืออื่นๆ ตามที่เห็นสมควรโดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-359-0000 หรือ 1327
ออนไลน์ได้ : คลิกที่

21. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) : มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

eximbank

EXIM BANK ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ทั้งด้านสินเชื่อและด้านรับประกันการส่งออก เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอาจเกิดขึ้นในระยะ 6 เดือนข้างหน้า ประกอบด้วย

ลดภาะผู้ส่งออกไทย สู้ภัยไวรัสโคโรนา

ด้านสินเชื่อ

 • พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน ขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงิน (รวมอายุตั๋วเดิมไม่เกิน 360 วัน)
 • ขยายระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้สูงสุด 5 ปี สำหรับลูกค้าที่ค้ำประกันโดย บสย. (โครงการ PGS 5-7)
 • ระยเวลาตั้งแต่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

ด้านรับประกันการส่งออก

 • ขยายการชำระเงินที่ให้เงินการรับประกันสำหรับผู้ซื้อในจีน ไม่เกิน 180 วัน ไม่จ่ายเบี้ยประกันเพิ่ม
 • มากกว่า 180 วัน แต่ไม่เกิน 270 วัน จ่ายเบี้ยประกันเพียง 50%
 • ฟรีคุ้มครองการส่งออกสินค้าเน่าเสีย
 • กรณีผู้ซื้อในจีนม่รับมอบสินค้าสูงสุด 50% ของมูลค่าใบกำกับสินเชื่อ
 • ลดระยะเวลาพิจารณาค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้ซื้อในจีนไม่รับมอบสินค้า
 • ระยเวลาตั้งแต่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

สินเชื่อระยะยาว

 • ขยายระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 2 ปี
 • หากขยายระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับปีแรก 0.125% ต่อปี

สินเชื่อหมุนเวียน

 • เพิ่มสัดส่วนในการเบิกกู้และลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.125% ระยะเวลา 1 ปี
 • ระยเวลาตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-617-2111
ออนไลน์ได้ : คลิกที่

22. บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) : มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

บสย.

 • มาตรการพักการชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อเป็นระยะเวลา 12 เดือนสำหรับลูกค้า SMEs เดิม ของ บสย. ในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ได้แก่ ธุรกิจบริการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นลูกค้า บสย. ที่ถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2563
 • มาตรการขยายระยะเวลาการค้ำประกันโครงการค้ำประกัน PGS 5-7 ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนานสูงสุด 5 ปี และไม่คิดค่าธรรมเนียมในช่วงเวลาต่อขยาย
 • มาตรการ “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย” สำหรับลูกค้า SMEs ที่ต้องการสินเชือ่ใหม่และได้รับการผ่อนปรับเงื่อนไขชำระหนี้ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 ปี วงเงินค้ำประกันสูงสุด 30 ลบ.ต่อราย สินเชื่อใหม่ได้รับการค้ำประกันความเสียหาย เพิ่มขึ้นเป็น 40% ของสถาบันการเงิน

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-890-9999
ออนไลน์ได้ : คลิกที่

23. ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส : มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

jp_morgan

ธนาคารมีแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-684-2000
ออนไลน์ได้ : คลิกที่

24. ธนาคารมิซูโฮ จำกัด : มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

ธนาคารมิซูโฮ

ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าปัจจุบันของธนาคารเป็นรายกรณี

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2002 0222
ออนไลน์ได้ : คลิกที่

อย่างไรก็ตามสถาบันทางการเงินต่างๆได้ออกมาตราการการช่วยเหลือสำหรบลูกหนี้ในช่วงการแพร่ระบาดของ โรค COVID – 19 เป็นการช่วยเหลือมนระดับหนึ่งเพื่อไม่ให้ผู้ที่ว่างงานหรือหยุดงานในช่วงนี้ให้สามารถทำการผ่อนชำระลดลงได้

เรียบเรียงโดย : 168creditcards.com
ขอบคุณที่มาของข้อมูล : www.moneyguru.co.th

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More