fbpx
Home น่ารู้บัตรเครดิต 4 สินเชื่อสานฝันที่ทำให้ความฝันเป็นจริง

4 สินเชื่อสานฝันที่ทำให้ความฝันเป็นจริง

by Golf168team

คนทุกคนต่างมีความฝันเป็นของตนเองไม่ว่าความฝันจะเล็กหรือใหญ่มากแค่ไหนล้วนแต่สามารถทำให้มันเป็นจริงได้ บางคนฝันอยากจะปลูกบ้านเป็นของตนเอง ฝันอยากมีรถยนต์ขับ อยากมีที่ดินที่ไร่นาเป็นของตนเอง เพราะความฝันเหล่าคือความฝันที่ทำให้เป็นจริงได้ ดังนั้น สินเชื่อ ที่จะทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงนั้นมีอยู่จริง และ จะมีสินเชื่อจากธนาคารไหนบ้างมาดูกัน

1. สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สินเชื่อเกษตรกรสานฝัน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือใช้ในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่นำเอานวัตกรรมมาผสมผสานกลายเป็นสิ่งใหม่ๆ เป็นการพัฒนาและต่อยอดอาชีพ

อัตราดอกเบี้ย

 • MRR เท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี ตกเดือนละ 0.59 ต่อเดือน

ระยะเวลาชำระหนี้

 • กู้เงินเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ชำระไม่กิน 12 เดือนนับตั้งแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษได้ไม่เกิน 18 เดือน
 • กู้เงินเป็นค่าลงทุน ชำระไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 15 ปี

วงเงินอนุมัติสูงสุด

 • ให้กู้ได้รายละไม่เกิน 1,000,000 บาท

คุณสมบัติผู้ขอกู้

 • เป็นทายาทเกษตรร หรือนักศึกษาจบใหม่ หรือ เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่บรรลุนิติภาวะ อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีความตั้งใจที่จะนำเงินไปสืบสานต่ออาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
 • เป็นลูก ธ.ก.ส
 • ผ่านการศึกษาหรืออบรมความรู้ด้านการทำการเกษตร

หลักประกันในการขอสินเชื่อ

 • ใช้หลักประกันตามข้อบังคับของธนาคาร
 • กรณีหลักประกันเป็นที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกัน เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้เป็นหลักประกันประเภทเดียวกัน กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงินจดจำนอง
 • กรณีใช้บุคคลค้ำ 2 คนขึ้นไป เมื่อรวมกับวงเงินทุกสัญญาที่ใช้เป็นหลักประกันประเภทเดียวกันกู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
 • กรณีใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน เมื่อรวมกับวงเงินทุกสัญญาที่ใช้เป็นหลักประกันประเภทเดียวกันกู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
 • หากไม่เพียงพอให้สามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันหนี้เงินกู้ได้

2. สินเชื่อบัวหลวงสานฝัน ธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อบัวหลวงสานฝัน

 • ให้วงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุด 10 เท่าของรายได้ต่อเดือน สูงสุด 5 ล้านบาท หลากหลายวิธีในการเบิกใช้เงิน ไม่ว่าจะเป็นเช็คสั่งจ่าย/ เช็คเบิกเงินสดที่เคาน์เตอร์สาขา หรือเบิกเงินสดด้วยบัตรบีเฟิสต์ ได้ที่เครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร และไม่มีการกำหนดยอดชำระคืนขั้นต่ำ คำนวณดอกเบี้ยที่ยอดที่นำไปใช้ หลักประกันที่ใช้จะเป็น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้นหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า) เรื่องของค่าธรรมเนียม คิดค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน 3,000 บาท (ไม่รวม VAT)ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

วิธีการสมัครสินเชื่อ

 • สามารถสอบถามข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี
 • เป็นพนักงานประจำ หรือเจ้าของกิจการ อายุงาน/กิจการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย
 • มีประวัติการผ่อนชำระดี ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน
 • มีความสามารถในการชำระคืนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

วงเงินสินเชื่อ

 • สินเชื่อสูงสุด 10 เท่าของรายได้ต่อเดือน
 • สินเชื่อสูงสุด 60% ของราคาประเมินหลักประกันในเขตกทม.และปริมณฑล และ 50% สำหรับหลักประกันในเขตต่างจังหวัด
 • สินเชื่อขั้นต่ำ 100,000 บาท (กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว สูงสุด 2 ล้านบาท)
 • ขอสินเชื่อเพิ่มเติม เพื่อตกแต่งหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย วงเงินสูงสุดถึง 80-90% ของราคาประเมินหลักประกัน

3. สินเชื่อ OD Happy life ธนาคารออมสิน

สินเชื่อ OD Happy life

 • สินเชื่อเงินกู้ระยาว สำหรับใช้ในการบริโภค อุปโภค ตามความประสงค์ของผู้กู้ หรือใช้ลงทันในการประกอบการค้าหรือไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น  ผ่อนสบายทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามความต้องการของผู้กู้

วงเงินอนุมัติ

 • ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีของสินเชื่อชีวิตสุขสันต์และวงเงินสินเชื่อ OD Happy life เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้วและมีความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย
 • เป็นผู้ฝากงเนประเภทสลากออมสินพิเศษ
 • มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนและติดต่อได้ชัดเจน
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารและบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร

หลักประกัน

 • สลากออมสินพิเศษของผู้กู้ ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน
 • ไม่เป็นสลากชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ ยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสลากแล้ว
 • ไม่เป็นสลากออมสินพิเศษของผู้เยาว์ นิติบุคคล และบัญชีร่วม
 • ใช้ทั้งฉบับหรือหลายฉบับรวมกัน แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อการกู้แต่ละครั้ง
 • กรณีมูลค่าสลากสูงกว่าจำนวนเงินให้กู้ ให้ทำการตัดตอนสลากให้มีมูลค่าใกล้เคียงและคุ้มจำนวนเงินให้กู้ก่อน โดยการตัดตอนสลากให้ปฏิบัติตามคำสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง การรับฝากประเภทสลากออมสินพิเศษ
 • ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิการถอนไว้ให้ธนาคาร

4. สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อบ้านสานฝันไทยพาณิชย์

 • ความฝันอยากมีบ้าน อาจไม่ใช้เพียงความฝันอีกต่อไป ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและมอบสิทธิประโยชน์ให้กับคุณ เพื่อให้ความสุขของคุณและครอบครัวเป็นความสุขที่อบอุ่น ด้วยวงเงินกู้สูงสุด 100%

เลือกได้ตามใจคุณ

 • สินเชื่อบ้านอิสระในการเลือกดอกเบี้ย ตอบสนองการใช้ชีวิตของคุณ

ผ่อนสบาย

 • ผ่อนสบายแบบลดต้นและลดดอก ระยะเวลาในการกู้สูงสุดนาน 30 ปี

อนุมัติเร็ว

 • ส่งเอกสารรู้ผลอนุมัติเร็ว ทราบผลทันที

การบริการที่เป็นมืออาชีพ

 • เราพร้อมเป็นคู่คิดในการ วางแผนการขอสินเชื่อ และมอบสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุดให้แก่คุณ

อัตราดอกเบี้ย

 • เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 • ค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน
 • กรณีเป็นโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุน 500 บาท (ไม่รวม VAT)
 • กรณีบ้านเดี่ยว 5,000 บาท ต่อหลัง (ไม่รวม VAT)
 • กรณีทาวน์เฮ้าส์, บ้านแฝด และห้องชุด 3,450 บาท ต่อยูนิต (ไม่รวม VAT)
 • สำหรับการปลูกสร้างบ้าน กรณีที่ดินไม่เกิน 1 ไร่ ประมาณ 4,550 บาท (ไม่รวม VAT) และค่าตรวจงวดงานก่อสร้าง 1,100 บาทต่อครั้ง (ไม่รวม VAT)
 • ค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร

ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

 • ยกเว้นค่าอากรแสตมป์
 • 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ค่าจดจำนอง

 • 1% ของวงเงินกู้

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

 • ตามอัตราของบริษัทประกัน

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • สัญชาติไทย
 • ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
 •  อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ ไม่เกิน 65 ปี

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

เอกสารยืนยันตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชน และ รูปถ่ายบนหน้าบัตร หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (ใช้สำหรับคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาซื้อขาย

เอกสารยืนยันรายได้

ผู้มีรายได้ประจำ

 • หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้มีธุรกิจส่วนตัว

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
 • ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป
 • สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า

ผู้มีอาชีพอิสระ

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

เรียบเรียงโดย : 168creditcards.com

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More