fbpx
Home น่ารู้บัตรเครดิต เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และอัตราดอกเบี้ยที่กำหนด

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และอัตราดอกเบี้ยที่กำหนด

by 168DigitalGroup

เงินกู้คือ การขอกู้เงินจำนวนหนึ่งกับผู้ให้กู้ หรือธนาคาร

โดยมีการทำสัญญากำหนดระยะเวลาที่จะชำระหนี้เป็นลายลักอักษรอย่างแน่นอน โดยตกลงการผ่อนชำระ ระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ ซึ่งผู้ให้กู้จะสามารถคิดดอกเบี้ยได้ตามอัตราที่ตกลงกัน จำนวนเงินที่ให้กู้จะมากมายเท่าใดนั้นจะขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกัน

หรือถ้าหากไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ก็จะมีการคิดดอกเบี้ยค่อนข้างสูง เพราะมีความเสี่ยงสูง อย่างไรก็ตามการกู้เงินมีทั้งการกู้ในระบบธนาคาร และนอกระบบธนาคาร ซึ่งหากกู้ในระบบของธนาคาร จะมีเพดานอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การกู้โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ไม่เกิน 15% เป็นต้น ในส่วนการปล่อยกู้ของธนาคารยังต้องเป็นไปตามระเบียบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

เงินที่ผู้ขอกู้จะต้องจ่ายเงินให้กับผู้ให้กู้ นอกเหนือจากในส่วนของเงินต้นที่กู้มา ซึ่งค่าตอบแทนในลักษณะของดอกเบี้ยจะมีการคิดในรูปแบบร้อยละ เป็นหลัก เช่น ร้อยละ 7, ร้อยละ 10 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทั้ง 2 ฝ่ายยินยอมร่วมกันก่อนทำสัญญา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องไม่เกินที่กฎหมายระบุไว้ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการ จะถูกกำหนดจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

กฎหมายไม่มีการกำหนดอัตราเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

แต่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดที่ผู้ให้เงินกู้สามารถเรียกได้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ถ้าเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราดังกล่าว ถือว่าข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยนั้นเป็นอันเสียไปทั้งหมด คือไม่ต้องมีการให้ดอกเบี้ยกัน และผู้ให้กู้อาจมีความผิดทางอาญาฐานเรียกดอกเบี้ยเกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475

อัตราดอกเบี้ยมี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระบุชัดเป็นตัวเลขไปเลยว่าเท่าไหร่ เช่น ร้อยละ 5, ร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งมันจะคงที่เท่าที่ระบุไปเลยตลอดอายุสัญญาเงินกู้นั้นๆ พบมากในเงินกู้ยืมระยะสั้น เช่น เงินกู้ส่วนบุคคล

หรืออาจกำหนดว่าเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นจึงปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งพบได้บ่อยเวลาที่กู้เงินซื้อบ้าน ซึ่งเป็นการกู้ยืมระยะยาว ทั้งนี้ก็เพื่อ Fix ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยให้ผู้กู้ภายในระยะเวลาหนึ่ง แต่ต่อมาอาจปรับเปลี่ยนเนื่องจากอนาคตอันไกลเป็นสิ่งที่ยากต่อการคาดเดา

2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ผูกกับค่าอ้างอิงค่าหนึ่งซึ่งมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ ซึ่งค่าอ้างอิงที่สถาบันการเงินใช้กันโดยทั่วไป

คือ MLR MRR และ MOR โดยปกติ เวลาที่สถาบันการเงินกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัวให้ลูกค้า จะมีการ +/- ค่าๆ หนึ่งไปกับค่าอ้างอิงนั้นๆ โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า

ต้องการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ใช่แค่มองหาอัตราเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำๆ อย่างเดียว

ที่จะมีการทำสัญญาชำระหนี้เป็นลายลักอักษรที่แน่นอน และชัดเจน ที่จะมีข้อตกลงการผ่อนชำระ ระหว่างผู้กู้ และผู้ให้กู้ และผู้ให้กู้จะคิดดอกเบี้ยตามที่ตกลงกัน ในการกู้เงิน จะได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ค้ำประกัน  แต่ถ้าหากม่มีหลักทรัพย์สำหรับค้ำประกันก็อาจจะเสียดอกเบี้ยที่สูงขึ้น เพราะมีความเสี่ยง โดยทางธนาคารจะมีเพดานอัรารคิดดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More