fbpx
Home น่ารู้บัตรเครดิต สินเชื่อนาโนไฟแนนท์ เหมาะสำหรับผู้ประกอบอาชีพ

สินเชื่อนาโนไฟแนนท์ เหมาะสำหรับผู้ประกอบอาชีพ

by Golf168team

หลายสถาบันทางการเงินมีสินเชื่อใหม่ขึ้นมาคือ สินเชื่อนาโนไฟแนนท์เป็นสินเชื่อสำหรับผู้กู้ที่มีอาชีพอิสระ หรือ ผู้ที่มีอาชีพแน่นอน อย่างเช่น พ่อค้า แม่ค้า หรือผู้ที่ประกอบอาชีที่มีการจดทะเบียนการค้า หรือ ผู้ที่มีรายได้ประจำ

สินเชื่อนาโนไฟแนนท์ MIDA LEASING เงินกู้ผู้ประกอบการอาชีพรายย่อย

สินเชื่อนาโนไฟแนนท์

 • เป็นสินเชื่อเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้กู้ เพื่อทำให้พ่อค้าแม่ที่มีอาชีพค้าขายเพื่อธุรกิจรายย่อย สามารถกู้ได้สูงสุด  100,000 บาท ระยะเวลาผ่อนนาน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์

จุดเด่นสินเชื่อ

 • วงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุด 100,000 บาท
 • ผ่อนนานสูงสุด 3 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยเมื่อชำระแบบลดต้นลดดอก
 • ไม่ใช่หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน
 • เป็นสินเชื่อที่เหมาะกับผู้ประกอบรายย่อยและต้องเนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ
 • ลดภาระหนี้สินนอกระบบ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 บุคคลธรรมดา

 •  สัญชาติไทยเท่านั้น
 •  มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • อายุผู้กู้ที่เป็นผู้หารายได้หลักรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 65 ปี
 •  วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง
 • ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 •  ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้

สินเชื่อนาโนไฟแนนท์ ไทยเอช แคปปิคอล

สินเชื่อนานโนไฟแนนท์ไทยเอช

 • สินชื่อที่เหมาะสำหรับเพื่อไปประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ต่อยอดกิจการ หรือกู้เพื่อไปแก้ไขปัญหานอกระบบ

จุดเด่นสินเชื่อ

 • สิเนชื่อราโนไฟแนนท์ที่ไม่มีหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน
 • ทำเรื่องขอกู้รู้ผลอนุมัติภายใน 5 – 7 วัน
 • วิธีในการขอสินเชื่อ
 • เตรียมเอกสารในการขอสินเชื่อ
 • ทำเรื่องกู้ที่บริษัท
 • หลังจากที่ทำเรื่องกู้ รอทราบผลอนุมัติ
 • ทางบริษัทนัดลูกค้าทำสัญญา
 • เมื่อสินเชื่อได้รับการอนุมัติ ลูกค้ารับเบิน

เอกสารในการขอสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ไม่หมดอายุไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลังล่าสุด 6 เดือน ทุกบัญชี
 • สลิปเงินเดือนหรือเอกสารแสดงรายได้ เช่น บิลขายของ
 • สำเนาใบเสร็จค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถล่าสุด 3 เดือนล่าสุด ถ้าเป็นแบบจดทะเบียนการค้า เพิ่มใบเสร็จค่าน้ำ และ ค่าไฟฟ้า

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนที่ยังไม่หมดอายุ 4 ชุด ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาบริคณห์สนธิฉบับจัดตั้งและแก้ไข บอจ.2
 • สำเนาหนังสือรับรองตรายาง บอจ.3 กรณีเปลี่ยนแปลงตรายางให้ใช้ บอจ.4
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 ไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20 หรือ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 • รายการเดือนบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบแสดงฐานะการเงินย้อนหลัง 3 ปี ล่าสุด
 • แบบ ภพ.30 และใบเสร็จรับเงินชำระภาษีย้อนหลัง 1 ปีล่าสุด
 • หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบิลขายสินค้า บิลขนส่ง กรณีไม่มีสามารถใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินของบริษัทออกแทนได้ 3 เดือนล่าสุด
 • ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ 3 เดือนล่าสุด
 • แบบยื่นประกันสังคมที่มีรายชื่อพนักงาน ล่าสุด 3 เดือน
 • สัญญาเช่า หรือสัญญาจำนอง หรือโฉนดที่ดินที่เป็นอาคารสำนักงาน โรงงาน

เรียบเรียงโดย : 168creditcards.com

ขอบคุณข้อมูล : www.mida-leasing.com, www.tcapital.co.th

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More