fbpx
Home น่ารู้บัตรเครดิต ธ.ทหารไทยออกมาตรการฝ่าวิกฤตสู้ COVID-19

ธ.ทหารไทยออกมาตรการฝ่าวิกฤตสู้ COVID-19

by Golf168team

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้มีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดผลกระทบหลายด้าน และผู้ที่ได้รับผลกระทบมาที่สุดคือประชาชนที่ขาดรายได้ ไม่มีรายได้เพื่อการดำรงชีวิต ดังนั้น ทางธนาคารจึงเห็นความสำคัญเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จึงได้ออมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ทีเอ็มบี

มาตรการให้ความช่วยเหลือ

สินเชื่อบ้าน

 • พักชำระหนี้ (เงินต้นและดอกเบี้ย) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วม :

 • สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ (Refinance), สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ (Home For Cash), สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ รีไฟแนนซ์ (Home For Cash Refinance), สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (BenefitPlus Home Loan), สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย รีไฟแนนซ์ (BenefitPlus Home Loan Refinance), สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบมีหลักประกัน (BenefitPlus Home For Cash), สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบมีหลักประกัน รีไฟแนนซ์ (BenefitPlus Home For Cash Refinance

สินเชื่อบัตรเครดิต

 • ยกเว้นการชำระยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต เป็นเวลา 3 รอบบัญชี นับจากวันที่ลูกค้าโทรติดต่อเข้ามาแจ้งความประสงค์ โดยลูกค้าสามารถเริ่มชำระยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป
 • สำหรับการคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) จะคำนวณตามปกติ แต่ไม่ถูกบันทึกเป็นการผิดนัดชำระหนี้ โดยรอบบัญชีที่ 4 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะถูกคำนวณจากเงินต้นคงค้างรวมกับดอกเบี้ย
 • กรณีมียอดแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD, โปรแกรมผ่อนชำระ (IPP) และ บริการ TMB เงินสดผ่อนชิลล์ๆ ลูกค้าต้องดำเนินการชำระยอดผ่อนชำระของ 3 รอบบัญชีก่อนหน้า ในรอบบัญชีที่ 4

สินเชื่อส่วนบุคคล

 • พักชำระหนี้ (เงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ
 • ขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้เพิ่มขึ้นอีก 3 เดือน หรือ จนกว่าจะชำระคืนเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ครบถ้วน
 • ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วม: ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล Cash2Go / สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ทีเอ็มบี ประเภทไม่มีหลักประกัน (TMB Benefit Plus Loan) / สินเชื่อสวัสดิการบำเหน็จตกทอด

สินเชื่อบัตรกดเงินสด

 • ยกเว้นการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม(ถ้ามี) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 รอบบัญชี ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 ลูกค้ากลับมาชำระหนี้ตามปกติ
 • การชำระในรอบบัญชีที่ 4 จะนับรวมเงินต้น ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม(ถ้ามี) ที่ค้างชำระตั้งแต่ 3 รอบบัญชีก่อนหน้า โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดนัดชำระหนี้

ทหารไทยTMB

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME

 • ลูกค้าที่มีวงเงินกู้ระยะยาว (Term Loan) ให้พักชำระต้นเงินระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน (6-month grace period) และขยายเทอมการผ่อนชำระออกไปอีก 6 เดือน (ผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน/ผู้จำนองลงนามในบันทึกข้อตกลง)
 • ลูกค้าที่มีวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) ให้ส่วนลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.50% จากสัญญาสินเชื่อปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
 • ลูกค้าที่มีการใช้การค้ำประกันของ บสย. และถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
 • ผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อโดยพักการชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อออกไปอีก 12 เดือน นับจากวันถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียมเดิม ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ขอผ่อนผันแล้ว ลูกค้า บสย. ต้องชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อที่ได้รับการผ่อนผันนั้นเต็มจำนวนตามหลักเกณฑ์
 • บสย. จะพิจารณาคำขอการผ่อนผันค่าธรรมเนียม สำหรับลูกค้า บสย. ที่ยื่นคำขอฯ ผ่านสถาบันการเงินมายัง บสย. ก่อนถึงวันที่ครบกำหนดชำระเงินค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อเท่านั้น

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

 • เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า
 • ประกอบธุรกิจบริการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ธุรกิจร้านค้าปลีกสำหรับนักท่องเที่ยว, ธุรกิจผลิตภัณฑ์การเกษตร, ธุรกิจการขนส่ง, ธุรกิจเช่ารถ หรือธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

มาตรการช่วยเหลือของ บสย.

 • เป็นลูกค้า SMEs ปัจจุบันของ บสย. ในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ได้แก่ ธุรกิจบริการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ธุรกิจนำเข้า ส่งออกสินค้าจากประเทศจีน หรือธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • กิจการของลูกค้า SMEs ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโดยได้รับการยืนยันจากสถาบันการเงินว่าเป็น SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวตามแบบฟอร์มที่ บสย. กำหนด
 • ระยะเวลาโครงการ : 18 ก.พ. 63 – 31 ก.ค. 63

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหาภัยแล้ง หรือลูกค้าที่ประสบปัญหางบประมาณรัฐบาลล่าช้า

 • ลูกค้าที่มีวงเงินกู้ระยะยาว (Term Loan) ให้พักชำระต้นเงินระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน (6-month grace period) และขยายเทอมการผ่อนชำระออกไปอีก 6 เดือน (ผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน/ผู้จำนองลงนามในบันทึกข้อตกลง)
 • ลูกค้าที่มีวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) ให้ส่วนลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.50% จากสัญญาสินเชื่อปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

มาตรการช่วยเหลือโควิด19

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

 • เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง หรือได้รับงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้า
 • ระยะเวลาโครงการ : 18 มี.ค. 63 – 31 ก.ค. 63
 • ช่องทางการขอเข้าร่วมโครงการ
 • ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ
 • ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ TMB SME 02-828-2828

สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่

 • กรณีมีวงเงินกู้ระยะยาว (Term Loan) ขอพักชำระเงินต้นได้สูงสุด 6 เดือน และขอขยายเวลาการผ่อนชำระออกไปได้อีก 6 เดือน สูงสุดได้ถึง 2 ครั้ง รวม 12 เดือน (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร)
 • กรณีมีวงเงินกู้ระยะสั้น ODB, O/D, RPN ธนาคารขยายเวลาชำระเงินให้ 3 เดือน สูงสุดได้ถึง 2 ครั้ง รวม 6 เดือน และอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • กรณีมีวงเงินกู้ Trade Finance ธนาคารขยายเวลาพักชำระเงินให้ 3 เดือน สูงสุดได้ถึง 2 ครั้ง รวม 6 เดือน
 • กรณีมีวงเงินกู้ LC : Letter of Credit ที่ครบกำหนดชำระเงิน สามารถแปลงวงเงิน LC เป็นวงเงิน TR ได้ โดยมีอายุวงเงิน TR ไม่เกิน 6 เดือน
 • ระยะเวลาโครงการ : 1 มี.ค. 63 – 31 พ.ค. 63

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

 • เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า
 • ประกอบธุรกิจบริการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ธุรกิจร้านค้าปลีกสำหรับนักท่องเที่ยว, ธุรกิจผลิตภัณฑ์การเกษตร, ธุรกิจการขนส่ง, ธุรกิจเช่ารถ หรือธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการขอเข้าร่วมโครงการ

 • ผู้บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ TMB
 • TMB Corporate Call Center 02-643-7000
 • Thanachart Contact Center โทร 1770

หมายเหตุ : เงื่อนไชเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
เรียบร้อยโดย : 168creditcards.com
ขอบคุณที่มาข้อมูล : www.tmbbank.com

 

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More