บัตรเครดิตธนชาต MAX MasterCard Platinum แมกซ์ มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม

MAX MasterCard Platinum

รับเครดิตเงินคืน สูงสุดถึง 1.25%จากบัตรเครดิตธนชาต MAX MasterCard Platinum แมกซ์ มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม   (ใช้จ่ายต่างประเทศ 1.25%, ในประเทศ 1%, และเมื่อซื้อประกัน 0.5% แต่ได้รับเครดิตเงินคืนไม่เกิน 500 บาท)

ชื่อบัตรเครดิตบัตรเครดิตธนชาต แมกซ์ มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม (MAX MasterCard Platinum)
สถาบันทางการเงินธนาคาร ธนชาต
ประเภทบัตรประเภทบัตรเครดิตทั่วไป, บัตร MasterCard (Platinum)
เหมาะสำหรับผู้ชอบช้อปปิ้งทั่วไป, ผู้ชอบส่วนคืนเงินสด, ผู้ชอบท่องเที่ยว-เดินทาง
จุดที่น่าสนใจ
วงเงินละดอกเบี้ย
วงเงินสูงสุด5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาปลอดภัย55 วัน
ยอดชำระขั้นต่ำ10 %, ไม่น้อยกว่า 500 บาท
ดอกเบี้ยค้างชำระ18.00 % ต่อปี, คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ
สมัครบัตรเสริมได้4 ใบ
สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง(%)3 %
ดอกเบี้ย (ต่อปี)18 %
สิทธิประโยชน์หลักของบัตร(ไม่กำหนดระยะวลา)
 • รับเงินคืนสูงถึง 1.25% (ใช้ 1.25% ในต่างประเทศ 1.25% ในประเทศและเมื่อซื้อประกัน 0.5% แต่จะได้เงินคืนไม่เกิน 500 บาทเป็นเงินสด)

-หมายเหตุ: ธนาคาร จะขอแจ้งคำร้องขอยกเลิกคะแนน T-Rewards และเงินคืน ในกรณีที่ซื้อประกันชีวิต สำหรับบัตรเครดิตธนชาตทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป แต่การซื้อประกันยังคงเหมือนเดิม

 • บริการ Miracle Lounge แบบห้องพิเศษ

บริการ Miracle Lounge ห้องพักรับรองพิเศษ 1 ครั้งต่อปีปฏิทิน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือสนามบินดอนเมืองโดยใช้บัตรหลักบัตรเสริมและผู้ติดตาม สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกันได้ ในกรณีที่ใช้บริการเกินกว่าที่กำหนดผู้ถือบัตรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ตามอัตราที่ผู้ให้บริการคิดกับผู้ถือบัตร

 • คุ้มครองทุกอุบัติเหตุขณะเดินทางโดยใช้บัตรเครดิตธนชาตแม็กซ์แพลตตินัมชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศ รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุสูงสุด 3,000,000 บาทโดยไม่ต้องชำระเบี้ยประกัน
คะแนนสะสมบัตรฯ นี้ไม่มีคะแนนสะสม T-Rewards แต่จะได้รับเงินคืน 1.25% ของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ แบบไม่จำกัดยอดเงินคืน (เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ กำหนด)
อายุคะแนนสะสม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรหลักฟรีไม่มีเงื่อนไข
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรเสริมฟรีไม่มีเงื่อนไข
ค่าธรรมเนียมรายปีเข้าบัตรหลักฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 400 บาท/ บัตร/ ปี (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 30,000 บาท/ ปี))
ค่าธรรมเนียมรายปีเข้าบัตรเสริมฟรีไม่มีเงื่อนไข
ผู้ที่มีสิทธิการสมัครบุคคลทั่วไป

อายุ:บัตรหลัก 20 – 70 ปี, บัตรเสริม ตั้งแต่ 15 ปี

รายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บ./เดือน

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ

 • สำหรับชาวต่างชาติจะต้องมีรายได้เริ่มตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน

เอกสารการสมัคร:กรณีเป็นพนักงานบริษัท / ลูกจ้างประจำ / บุคคลทั่วไป

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
 2. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (6 เดือนสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือมีอาชีพอิสระ)
 3. สลิปเงินเดือนล่าสุดฉบับจริง หรือ สำเนาสลิปจำนวน 2 ฉบับ หรือ หนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
 2. สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว และ/หรือ ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน
 3. หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนการค้า รายนามผู้ถือหุ้น หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ

กรณีสมัครบัตรเสริม

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครบัตรเสริม
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครบัตรหลัก

กรณีสมัครบัตรเครดิตด้วยการค้ำประกันเงินฝาก (Deposit Pledge)

เพิ่มความสะดวกสบายให้กับท่านได้ง่าย ๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ในการสมัครบัตรเครดิตธนชาต ทุกประเภทตามวงเงินขั้นต่ำที่ทางธนาคารกำหนด เพียงท่านเปิดบัญชีหรือมีบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับทางธนาคารแล้วนำมาค้ำประกันเงินฝาก เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถใช้บริการบัตรเครดิตธนชาต ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 95% ของเงินฝากค้ำประกัน

 1. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีชาวต่างชาติใช้สำเนา Passport และ Work Permit)
 2. สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องเงินฝาก (โอนเฉพาะส่วน)
 3. ใบแสดงการ HOLD จำนวนเงินฝากของลูกค้า

หมายเหตุ : สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องเงินฝาก (โอนเฉพาะส่วน) และใบแสดงการ HOLD จำนวนเงินฝากของลูกค้าใช้เฉพาะกรณีสมัครบัตรเครดิตด้วยการค้ำประกันเงินฝาก (Deposit Pledge) เท่านั้น

Sliding Sidebar

Don`t copy text!
เลือกบัตรเครดิตที่ใช่ในแบบของคุณ สมัครบัตรเครดิต ผ่านระบบธนาคารโดยตรง