Home บัตรเครดิตธนาคารธนชาติ Thanachart Credit Card บัตรเครดิตธนชาต ลีฟ มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม (LIVE MasterCard Platinum)

บัตรเครดิตธนชาต ลีฟ มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม (LIVE MasterCard Platinum)

by 168DigitalGroup

บัตรเครดิตธนชาต ลีฟ มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม (LIVE MasterCard Platinum)

บัตรเครดิตธนชาต ลีฟ มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม (LIVE MasterCard Platinum) -ธนาคารธนชาต (Thanachart) คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงถึง 10,000,000 ครอบคลุมถึงคู่สมรสและบุตรโดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่ม

ชื่อบัตรเครดิต บัตรเครดิตธนชาต ลีฟ มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม
สถาบันทางการเงิน ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ประเภทบัตร ประเภทบัตรเครดิตทั่วไปบัตร มาสเตอร์การ์ด (แพลตตินัม)
เหมาะสำหรับ คนรักการช้อปปิ้งทั่วไป, ชอบท่องเที่ยว สายเดินทาง
จุดที่น่าสนใจ คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงถึง 10,000,000 ครอบคลุมถึงคู่สมรสและบุตรโดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่ม

วงเงินละดอกเบี้ย

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาปลอดภัย 55 วัน
ยอดชำระขั้นต่ำ 10 %, ไม่ต่ำกว่า 500 บาท
ดอกเบี้ยค้างชำระ 15.00% ต่อปี โดยการคำนวณจากวันที่บันทึกรายการหรือธุรกรรม
สมัครบัตรเสริมได้ 4 ใบ

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน

วงเงิน ขั้นต่ำ 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง(%) 3 %
ดอกเบี้ย (ต่อปี) 15 %
สิทธิประโยชน์หลัก(ไม่กำหนดระยะวลา)
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 15% ต่อปีตลอดอายุการใช้งานของบัตร
 • บริการ Miracle Lounge ห้องพักรับรองพิเศษ หนึ่งครั้งต่อปีปฏิทินที่สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมืองโดยใช้บัตรหลักบัตรเสริม และผู้ติดตามสามารถแบ่งปันสิทธิพิเศษในกรณีที่ใช้บริการเกินกว่าที่กำหนดผู้ถือบัตรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการบริการตนเองเพิ่มเติม ตามอัตราที่ผู้ให้บริการคิดกับผู้ถือบัตร
 • คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงถึง 10,000,000 ครอบคลุมถึงคู่สมรสและบุตรโดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
คะแนนสะสม บัตรเครดิตใบนี้ไม่มีรายการคะแนนสะสม
อายุคะแนนสะสม ไม่มีรายการคะแนนสะสม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรหลัก ฟรีไม่มีเงื่อนไข
บัตรเสริม ฟรีไม่มีเงื่อนไข
ค่าธรรมเนียมรายปี บัตรหลัก ฟรีตามเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 400 บาท / บัตร / ปี (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 30,000 บาท / ปี))
บัตรเสริม ฟรีไม่มีเงื่อนไข
ผู้ที่มีสิทธิการสมัคร บุคคลทั่วไป

อายุ:บัตรหลัก 20 – 70 ปี, บัตรเสริม ตั้งแต่ 15 ปี

รายได้ขั้นต่ำ ตั้งแต่ 30,000 บ./เดือน

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ

 • สำหรับชาวต่างชาติต้องมีฐานเงินเดืออนเริ่มตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน

เอกสารการสมัคร:กรณีเป็นพนักงานบริษัท/ ลูกจ้างประจำ/ บุคคลทั่วไป

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ สามารถใช้ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน
 2. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน ส่วนที่มีรายได้ไม่แน่นอน หรือมีอาชีพอิสระ ย้อนหลัง 6 เดือน
 3. สลิปเงินเดือนตัวจริงล่าสุดหรือสำเนา 2 ฉบับหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง

เอกสารการสมัคร:กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน
 2. สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว และ/หรือ ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน
 3. หนังสือรับรอง บริษัท , ห้างหุ้นส่วน, ใบทะเบียนการค้ารายชื่อผู้ถือหุ้นหรือหนังสือบริคณห์สนธิ

เอกสารการสมัครกรณี:สมัครบัตรเสริม

 1. สำเนาบัตรประชาชน กรณีเป็นชาวต่างประเทศ สำเนาหนังสือเดินทาง
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครบัตรหลัก กรณีเป็นชาวต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัครบัตรหลัก

กรณีสมัครบัตรเครดิตด้วยการค้ำประกันเงินฝาก (Deposit Pledge)

เพียงท่านเปิดบัญชีหรือมีบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับทางธนาคารแล้วนำมาค้ำประกันเงินฝาก เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถใช้บริการบัตรเครดิตธนชาต ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 95% ของเงินฝากค้ำประกัน

 1. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีชาวต่างชาติใช้สำเนา Passport และ Work Permit)
 2. สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องเงินฝาก (โอนเฉพาะส่วน)
 3. ใบแสดงการ HOLD จำนวนเงินฝากของลูกค้า

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More