Home บัตรเครดิตธนาคารธนชาติ Thanachart Credit Card บัตรเครดิตธนชาต MAX MasterCard Platinum แมกซ์ มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม

บัตรเครดิตธนชาต MAX MasterCard Platinum แมกซ์ มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม

by 168DigitalGroup

 

บัตรเครดิตธนชาต MAX MasterCard Platinum

บัตรเครดิตธนชาต MAX MasterCard Platinum (แมกซ์ มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม) รับเครดิตเงินคืน สูงสุดถึง 1.25% จากบัตรเครดิตธนชาต MAX MasterCard Platinum แมกซ์ มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม   (ใช้จ่ายต่างประเทศ 1.25%, ในประเทศ 1%, และเมื่อซื้อประกัน 0.5% แต่ได้รับเครดิตเงินคืนไม่เกิน 500 บาท)

รายละเอียดบัตรเครดิต MAX MasterCard Platinum

ชื่อบัตรเครดิต บัตรเครดิตธนชาต แมกซ์ มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม (MAX MasterCard Platinum)
สถาบันทางการเงิน ธนาคาร ธนชาต
ประเภทบัตร ประเภทบัตรเครดิตทั่วไป, บัตร MasterCard (Platinum)
เหมาะสำหรับ ผู้ชอบช้อปปิ้งทั่วไป, ผู้ชอบส่วนคืนเงินสด, ผู้ชอบท่องเที่ยว-เดินทาง
จุดที่น่าสนใจ
วงเงินละดอกเบี้ย
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาปลอดภัย 55 วัน
ยอดชำระขั้นต่ำ 10 %, ไม่น้อยกว่า 500 บาท
ดอกเบี้ยค้างชำระ 18.00 % ต่อปี, คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ
สมัครบัตรเสริมได้ 4 ใบ
สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน
วงเงิน สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง(%) 3 %
ดอกเบี้ย (ต่อปี) 18 %
สิทธิประโยชน์หลักของบัตร(ไม่กำหนดระยะวลา)
 • รับเงินคืนสูงถึง 1.25% (ใช้ 1.25% ในต่างประเทศ 1.25% ในประเทศและเมื่อซื้อประกัน 0.5% แต่จะได้เงินคืนไม่เกิน 500 บาทเป็นเงินสด)

-หมายเหตุ: ธนาคาร จะขอแจ้งคำร้องขอยกเลิกคะแนน T-Rewards และเงินคืน ในกรณีที่ซื้อประกันชีวิต สำหรับบัตรเครดิตธนชาตทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป แต่การซื้อประกันยังคงเหมือนเดิม

 • บริการ Miracle Lounge แบบห้องพิเศษ

บริการ Miracle Lounge ห้องพักรับรองพิเศษ 1 ครั้งต่อปีปฏิทิน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือสนามบินดอนเมืองโดยใช้บัตรหลักบัตรเสริมและผู้ติดตาม สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกันได้ ในกรณีที่ใช้บริการเกินกว่าที่กำหนดผู้ถือบัตรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ตามอัตราที่ผู้ให้บริการคิดกับผู้ถือบัตร

 • คุ้มครองทุกอุบัติเหตุขณะเดินทางโดยใช้บัตรเครดิตธนชาตแม็กซ์แพลตตินัมชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศ รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุสูงสุด 3,000,000 บาทโดยไม่ต้องชำระเบี้ยประกัน
คะแนนสะสม บัตรฯ นี้ไม่มีคะแนนสะสม T-Rewards แต่จะได้รับเงินคืน 1.25% ของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ แบบไม่จำกัดยอดเงินคืน (เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ กำหนด)
อายุคะแนนสะสม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรหลัก ฟรีไม่มีเงื่อนไข
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรเสริม ฟรีไม่มีเงื่อนไข
ค่าธรรมเนียมรายปีเข้าบัตรหลัก ฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 400 บาท/ บัตร/ ปี (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 30,000 บาท/ ปี))
ค่าธรรมเนียมรายปีเข้าบัตรเสริม ฟรีไม่มีเงื่อนไข
ผู้ที่มีสิทธิการสมัคร บุคคลทั่วไป

อายุ:บัตรหลัก 20 – 70 ปี, บัตรเสริม ตั้งแต่ 15 ปี

รายได้ขั้นต่ำ ตั้งแต่ 50,000 บ./เดือน

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ

 • สำหรับชาวต่างชาติจะต้องมีรายได้เริ่มตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน

เอกสารการสมัคร:กรณีเป็นพนักงานบริษัท / ลูกจ้างประจำ / บุคคลทั่วไป

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
 2. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (6 เดือนสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือมีอาชีพอิสระ)
 3. สลิปเงินเดือนล่าสุดฉบับจริง หรือ สำเนาสลิปจำนวน 2 ฉบับ หรือ หนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
 2. สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว และ/หรือ ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน
 3. หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนการค้า รายนามผู้ถือหุ้น หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ

กรณีสมัครบัตรเสริม

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครบัตรเสริม
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครบัตรหลัก

กรณีสมัครบัตรเครดิตด้วยการค้ำประกันเงินฝาก (Deposit Pledge)

เพิ่มความสะดวกสบายให้กับท่านได้ง่าย ๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ในการสมัครบัตรเครดิตธนชาต ทุกประเภทตามวงเงินขั้นต่ำที่ทางธนาคารกำหนด เพียงท่านเปิดบัญชีหรือมีบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับทางธนาคารแล้วนำมาค้ำประกันเงินฝาก เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถใช้บริการบัตรเครดิตธนชาต ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 95% ของเงินฝากค้ำประกัน

 1. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีชาวต่างชาติใช้สำเนา Passport และ Work Permit)
 2. สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องเงินฝาก (โอนเฉพาะส่วน)
 3. ใบแสดงการ HOLD จำนวนเงินฝากของลูกค้า

หมายเหตุ : สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องเงินฝาก (โอนเฉพาะส่วน) และใบแสดงการ HOLD จำนวนเงินฝากของลูกค้าใช้เฉพาะกรณีสมัครบัตรเครดิตด้วยการค้ำประกันเงินฝาก (Deposit Pledge) เท่านั้น

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More