Home โปรโมชั่นบัตรเครดิต สุดคุ้มความงาม กับ บัตร KTC รับเครดิตเงินคืน 12% ที่ Gaysorn Urban Retreat

สุดคุ้มความงาม กับ บัตร KTC รับเครดิตเงินคืน 12% ที่ Gaysorn Urban Retreat

by Golf168team

ช้อปความงามสุดคุ้มสำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต KTC เมื่อลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ ศูนย์การค้า Gaysorn Urban Retreat รับเครดิตเงินคืน 12% และใช้คะแนน KTC FOREVER

shopping-department-store-shopping-complex-gaysorn-urban-retreat-promo

รับเครดิตเงินคืน 12% ทุกวัน (ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์) ไม่จำกัดยอดแลกรับสูงสุดตลอดรายการ

เมื่อลูกค้ามีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC  กับร้านค้าเช่าในศูนย์การค้า Gaysorn Urban Retreat และใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป แลกรับ

หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต KTC ที่นำเซลล์สลิปจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กับร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้า มาลงทะเบียนและแจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิพิเศษทั้งหมดของรายการที่จุดแลกรับสิทธิเศษของงานภายในศูนย์การค้า

สาขาที่ร่วมรายการ

 • Gaysorn Urban Retreat

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • รายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนKTC FOREVER (“คะแนน”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ  ร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้า Gaysorn Urban Retreat ในช่วงระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2563 – 5 เมษายน 2563 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเว้น ลูกค้าบัตรเครดิตKTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, KTC – SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเริมการขายนี้ได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรฯ ที่มีคะแนนเพียงพอตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้นและเฉพาะการใช้คะแนนแลกรับสิทธิพิเศษวันต่อวันที่ลูกค้าทำรายการเท่านั้น โดยคะแนนจะถูกหักออกจากคะแนนของบัตรฯ ทันทีที่ลูกค้า ใช้แลกรับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การมอบ เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ที่เกิดจากการใช้คะแนนแลกรับภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลของบริษัทเป็นสำคัญ ลูกค้า ผู้ร่วมรายการ ควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียนกับบริษัทรวมทั้งเซลส์สลิปเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจำเป็น

Gaysorn

 • สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะลูกค้าที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่บริษัททำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของบริษัทเป็นสำคัญ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือลูกค้ามีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากลูกค้าได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าไปแล้ว
 • เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขหรือข้อกำหนดก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 • บริษัทไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้นี้ กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่KTC PHONE 02 123 500

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 13 มีนาคม 2563 ถึง 5 เมษายน 2563

 

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More