Home โปรโมชั่นบัตรเครดิต เครดิตเงินคืน 19% กับบัตร KTC เติมเท่าไหร่ ใช้คะแนนเท่านั้น ที่ปั๊ม SHELL ทุกสาขาทั่วประเทศ

เครดิตเงินคืน 19% กับบัตร KTC เติมเท่าไหร่ ใช้คะแนนเท่านั้น ที่ปั๊ม SHELL ทุกสาขาทั่วประเทศ

by Golf168team

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC เพียงลูกค้าเติมน้ำมันที่ปั๊ม SHELL ทุกสาขาทั่วประเทศ เติมเท่าไหร่ ใช้คะแนนเท่านั้น แลกรับเครดิตเงินคืน 19% เติมผ่าน ครบ 700 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป + ใช้คะแนน KTC FOEVER เท่ายอดจ่าย

promotionktcshellstation

รายละเอียดโปรโมชั่น

 • ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเติมน้ำมัน
 • ไม่จำกัดยอดการแลกคะแนนสูงสุด มีคะแนนเท่าไหร่ ก็ใช้แลกรับเครดิตเงินคืนได้เท่านั้น!
 • การคำนวณเครดิตเงินคืนจะคำนวณเป็นรายเดือนตามรอบเดือนปฏิทิน

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์

ลงทะเบียนออนไลน์ คลิก

ลงทะเบียนผ่าน SMS

 • พิมพ์ SH เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก
 • ส่ง SMS มาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
 • คุณจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ

ตัวอย่างการลงทะเบียน : หากหมายเลขบัตรของคุณคือ 0000 9999 1111 0000 ให้พิมพ์ SH 0000 9999 1111 0000 ส่ง SMS มาที่ 0613845000

Shell-02

เงื่อนไขโปรโมชั่น

เงื่อนไขการใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน

 • รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนนสะสม”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ สถานีบริการน้ำมัน SHELL ทุกสาขา ทั่วประเทศ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 63 – 31 พ.ค. 63 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นลูกค้าสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC – SCG VISA PURCHASING, KTC – ROYAL ORCHID PLUS, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อ KTC ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการนี้ เฉพาะลูกค้าที่เป็นสมาชิกที่ลงทะเบียน: ส่ง SMS โดยพิมพ์ SH วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ หรือ ทำรายการผ่าน www.ktc.co.th/shell เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ ภายในวันที่ 1 มี.ค. 63 – 31 พ.ค. 63 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น (ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ) และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากบริษัท จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • กรณีที่สมาชิกทำรายการลงทะเบียน เข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง บริษัทจะยึดการทำรายการที่สมบูรณ์ในครั้งแรกสุด และบัตรเครดิตใบแรกสุด เป็นสำคัญ
 • กรณีลูกค้าที่เป็นสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ บริษัทจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ บริษัทจะถือว่าลูกค้าที่เป็นสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการนี้
 • เมื่อลูกค้าทีเป็นสมาชิกมียอดใช้จ่าย ในการเติมน้ำมันด้วยบัตรเครดิต KTC ณ สถานีบริการน้ำมัน SHELL ที่ร่วมรายการ ตาม MCC Code: 5541 และ 5542 ครบ 700 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป สมาชิกสามารถใช้คะแนน KTC FOREVER ตั้งแต่ 700 คะแนนขึ้นไป หรือใช้คะแนนเท่ายอดใช้จ่ายในการเติมน้ำมัน แลกรับเครดิตเงินคืนได้ 19% จากยอดใช้จ่ายที่แลกคะแนนสำเร็จ ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องมีคะแนนสะสมคงเหลือในบัญชีบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ณ วันที่บริษัททำการคำนวณคะแนนสะสม มากกว่าหรือเท่ากับยอดคะแนนสะสมที่มีการใช้สิทธิแลกรับเครดิตเงินคืนนั้น สมาชิกจึงจะมีสิทธิได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 • กรณีที่ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่มีเศษสตางค์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทเพื่อใช้เป็นยอดใช้จ่ายในการคำนวณจำนวนคะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 • การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการ ต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 • การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ บริษัทจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไป และจะคำนวณเรียงลำดับตามวันและเวลาที่มีการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตร โดยจะคำนวณเป็นรายเดือนตามรอบปฏิทิน สมาชิกที่ประสงค์จะโอนคะแนนสะสมจากบัตรฯ อื่นๆ ของสมาชิก มายังบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการเพื่อรับสิทธิในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องดำเนินการโอนคะแนนสะสมดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันสุดท้ายของในแต่ละเดือนหรือตามรอบระยะเวลารายการ (ภายในวันที่ 31 มี.ค. 63, 30 เม.ย. 63 และ 31 พ.ค. 63)
 • บริษัทจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจาก วันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน (60 วันหลังจาก 31 มี.ค. 63, 30 เม.ย. 63 และ 31 พ.ค. 63)
 • การคำนวณยอดการใช้จ่ายในหมวดสถานีบริการน้ำมัน เพื่อรับเครดิตเงินคืน จะคำนวณที่อัตราคะแนนที่มากกว่าหรือเท่ากับ 700 คะแนนขึ้นไป โดยคำนวณอัตราคะแนนเท่ากับยอดใช้จ่ายในการเติมน้ำมันที่มากกว่าหรือเท่ากับ 700 บาท/เซลส์สลิป แลกรับเป็นเงินเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ที่ลงทะเบียน ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ น้อยกว่ายอดใช้จ่ายที่คำนวณไว้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแปลงคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนตามจำนวนคะแนนสะสมที่คงเหลือในบัญชีบัตรฯ เท่านั้น

shell

 เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะลูกค้าที่เป็นสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่บริษัททำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลบริษัทเป็นสำคัญ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืน สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากบริษัทได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าสมาชิกไปแล้ว
 • เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 • บริษัทไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีลูกค้าสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

 Shell

 • 02 262 6000
 • www.shell.co.th | fb.com/Shell

ค้นหาสถานีบริการน้ำมันเชลล์ คลิก

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More