Home น่ารู้บัตรเครดิต ธ.กรุงศรี ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ จาก COVID-19

ธ.กรุงศรี ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ จาก COVID-19

by Golf168team

หัวข้อเด่นในเรื่องนี้

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในประเทศไทยนั้น ทำให้เกิดผลกระทบและความเสียหายในด้านธุรกิจเป็นอย่างมาก ทั้งด้านของธุรกิจท่องเที่ยว ธรุกิจการนำเข้าส่งออก เป็นต้น ผลกระทบที่เสียหายอีกหนึ่งประการคือห้างร้านต่างๆ พากันปิดบริการชั่วคราวทำให้ประชาชน ลูกจ้างรายวันไม่งานทำและไม่มีเงินที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จึงทำให้ขายรายได้จึงพากันเกินทางกลับต่างจังหวัดกลับภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่อาศัยของตนเอง และเพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดครั้ง ทางธนาคารกรุงอยุธยาได้ออกมาตรการ เพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชน เพื่อให้ได้ดำเนินชีวิตเป็นปกตสุขได้อย่างต่อไป

KrungsriBank

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้

ลูกค้าสินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล และ สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย

 • ธนาคารพักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ธนาคารปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ธนาคารพักชำระหนี้เงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

เงื่อนไขในการอนุมัติ

 • มาตรการให้ความช่วยเหลือนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี
 • ไม่เป็นสินเชื่อค้างชำระเกิน 90 วัน, ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือ ไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
 • ลูกค้าสามารถยื่นคำขอได้ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดและยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการได้ที่ คลิก
หรือ สามารถโทร.สอบถามรายละเอียดได้ที่ 1572 และธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ

ลูกค้าสินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้

มาตรการการให้ความช่วยเหลือ

 • พักชำระค่างวดสูงสุดระยะเวลา 5 เดือน สำหรับรถจักรยานยนต์ และสูงสุดระยะเวลา 6 เดือน สำหรับรถยนต์
 • ปรับโครงสร้างหนี้ ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ และลดค่างวด

เงื่อนไขในการอนุมัติโครงการ

 • มาตรการให้ความช่วยเหลือนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรุงศรีออโต้ โทร 02-740-7400 กด 3 หรือ กด 5  หรือ ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการได้ที่ คลิก

ลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิต กรุงศรี คอนซูเมอร์

มาตรการการให้ความช่วยเหลือ

ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำต่อเดือน

 • สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลจากเดิม 5% เหลือ 3% (เฉพาะสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำ)  ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 สำหรับลูกค้าทุกราย โดยมิต้องติดต่อแจ้งความจำนง
 • สำหรับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตจากเดิม 10% เหลือ 5% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 สำหรับลูกค้าทุกราย โดยมิต้องติดต่อแจ้งความจำนง

พิจารณาปรับลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ  เป็นรายกรณี

 • ลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรง อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม การบิน และธุรกิจบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น
 • กลุ่มลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อม

ธ.กรุงศรีออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้โควิด-19

สินเชื่อธุรกิจ

คุณสมบัติของลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ

 • เป็นลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ (ยกเว้น Business Banking) ซึ่งได้รับผลกระทบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจากภาวะเศรษฐกิจ
 • ไม่มีสถานะเป็นลูกหนี้ NPL
 • ไม่ใช่ลูกหนี้ทุจริตหรืออยู่ในระหว่างขั้นตอนทางกฎหมาย ไม่มีรายชื่ออยู่ใน Blacklist หรือ Business Fraud

วงเงินสินเชื่อไม่หมุนเวียน (Non-Revolving Facility)

 • ลดอัตราดอกเบี้ยได้สูงสุดไม่เกิน 2% จากอัตราดอกเบี้ยเดิม เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน
 • ยอดหนี้ค้างชำระก่อนลงนามในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้โครงการ สามารถชำระในช่วงท้ายของสัญญาได้
 • ผ่อนปรนการชำระเงินต้น เป็นระยะเวลารวมไม่เกิน 12 เดือน
 • ลดจำนวนเงินผ่อนชำระ เป็นระยะเวลารวมไม่เกิน 12 เดือน
 • ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ เป็นระยะเวลารวมไม่เกิน 12 เดือน
 • การขยายอายุสัญญาสำหรับวงเงินที่ค้ำประกันโดย บสย. ภายในกรอบอายุของ บสย. โครงการนั้นๆ
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ พร้อมทั้ง ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมพิธีการสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Facility)

 • การขยายวันครบกำหนดชำระ ขยายได้ครั้งละไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดชำระเดิม ไม่เกินอายุเดิมของธุรกรรม
 • การปรับวงเงินจากระยะสั้นเป็นสินเชื่อระยะยาว ไม่เกิน 12 เดือน
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ พร้อมทั้ง ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมพิธีการสินเชื่อ
 • สิ้นสุดระยะเวลาของโครงการ : ธันวาคม 2564

ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่

 • Call Center 1572
 • สาขาของธนาคารกรุงศรีทั่วประเทศ
 • Facebook กรุงศรี คอนซูเมอร์
 • ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา 02-646-3555
 • ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน 02-627-8111
 • ศูนย์บริการสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ 02-345-6789
 • ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า 1712

เรียบเรียงข้อมูลโดย : 168creditcards.com
ขอขอบคุณข้อมูล : www.bot.or.th  www.krungsri.com

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More