Home โปรโมชั่นบัตรเครดิต ช้อป ช่วย ไทย ไทยสู้สู้ กับบัตรเครดิต KTC ลดเพิ่มสูง 18% ที่ The Mall Group

ช้อป ช่วย ไทย ไทยสู้สู้ กับบัตรเครดิต KTC ลดเพิ่มสูง 18% ที่ The Mall Group

by Golf168team

ถึงเวลาออกไปช้อปที่งาน ช้อป ช่วย ไทย ไทยสู้สู้ เพียงลูกค้าสมาชิกบัตรเครดิต KTC ใช้จ่ายผ่านบัตรภายในงาน ลดเพิ่มสูงสุด 18% ที่ห้างสรรพพสินค้า The Mall,  Paragon, Emporium, Blu’ Port Hua Hin และ EmQuartier เฉพาะในส่วนของพื้นที่ โซน Sports Mall และบริเวณชั้น 2 Waterfall Quartier

ktc

รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย

เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC และลูกค้าใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป เพื่อใช้ในการแลกรับ

ลดเพิ่ม 13% (วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี)

ลดเพิ่ม 18% (วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์)

สาขาห้างสรรพสินค้าที่ร่วมการ

 • The Mall
 • Paragon
 • Emporium
 • Blu’ Port Hua Hin
 • EmQuartier เฉพาะในส่วนของพื้นที่ โซน Sports Mall และบริเวณชั้น 2 Waterfall Quartier

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย

 • รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”)นี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดให้แก่ลูกค้าบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”)  ณ ห้างสรรพสินค้า The Mall, Paragon, Emporium, Blu’ Port Hua Hin และ EmQuartier เฉพาะในส่วนของพื้นที่ โซน Sports Mall  และบริเวณชั้น 2 Waterfall Quartier ภายใต้ MCC Code: 5311 และภายในประเทศไทย และในช่วงระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2563 – 15 เมษายน 2563 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นลูกค้าบัตรเครดิตKTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, KTC – SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ การใช้คะแนนแลกรับส่วนลดเพิ่มตามรายการนี้ เฉพาะลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และใช้คะแนนเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด18% สำหรับการซื้อสินค้า/บริการรายการนั้นๆได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • การแลกรับส่วนลด เพิ่มตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้นไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้และในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลดเพิ่ม ลูกค้าจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ ใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนแลกรับส่วนลดเพิ่มเท่านั้น
 • ส่วนลดเพิ่มที่ลูกค้า จะได้รับจากรายการนี้ ลูกค้าสามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่มจากราคาสินค้า/บริการ ภายหลังการหักส่วนลดทุกประเภทของร้านค้าที่ร่วมรายการแล้วได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการแลกรับส่วนลดเพิ่มตามรายการนี้ เฉพาะลูกค้าที่มีคะแนนในบัญชีบัตรฯ ของลูกค้าเพียงพอในการแลกรับส่วนลดเพิ่มตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดในรายการนี้เท่านั้น
 • สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ไม่ครอบคลุมถึงการซื้อสินค้า/บริการประเภทสินค้าผ่อนชำระ การซื้อบัตรกำนัลหรือบัตรเติมเงิน สุรา ยา นมผง และการซื้อสินค้าทุกประเภทในแผนกPower Mall, Gourmet Market, Home Fresh Mart และร้านค้าเช่าต่างๆ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้

ช้อป ช่วย ไทย ไทยสู้สู้ กับบัตรเครดิต KTC ลดเพิ่มสูง 18% ที่ The Mall Group 2

 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะลูกค้าที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่บริษัททำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของบริษัทเป็นสำคัญ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯผิดเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือลูกค้ามีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากลูกค้าได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าไปแล้ว
 • บริษัทไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 • สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่KTC PHONE 02 123 5000

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 6 มีนาคม 2563 ถึง 15 เมษายน 2563

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More