Home น่ารู้บัตรเครดิต สินเชื่อ ธ.ก.ส สินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์

สินเชื่อ ธ.ก.ส สินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์

by Golf168team

สินเชื่อ ธ.ก.ส สินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นสินเชื่อสำหรับเกษตร ทายาทของเกษตรกรที่ต้องการเงินในการลงทุนทำการเกษตร สินเชื่อสำหรับบัณฑิตจบใหม่ สำหรับผู้ที่มีความตั้งใจที่จะทำการเกษตร

สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นเกษตร ลูกหลาน ทายาทเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ กลุ่ม Start up  และผู้ที่มีความตั้งใจที่จะเดหรือประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
 • เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชน
 • ได้รับอนุมัติสิทธิ์จากผู้ให้สิทธิ์

 วงเงินอนุมัติสูงสุด

 •  ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท
 • ถ้าขอกู้ใช้จ่ายในทุนหมุนเวียน กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรอบปีที่เกิดขึ้นจริง
 • ถ้ากู้ใช้จ่ายเป็นค่าลงทุนในกิจการ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของค่าลงทุนทั้งหมดลูกค้าต้องมีเงินลงสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินลงทุน

อัตราดอกเบี้ย

ผู้ขอกู้

 • เกษตรกร หรือ บุคคล อัตราดอกเบี้ย 1 – 3 ปี แรก MRR – 2 ปีที่ 4 เป็นต้นไป ตามความเสี่ยงของประเภทธุรกิจ
 • ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน องค์กร กลุ่มเกษตรกร หรือ สหกรณ์การเกษตร อัตราดอกเบี้ย MLR ปีที่ 4 เป็นต้นไป ตามความเสี่ยงของประเภทธุรกิจ

ระยะเวลาในการชำระสินเชื่อ

 • กรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ชำระคืนเสร็จไม่เกิน 12 เดือน นับตั้งแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษชำระคืนไม่เกิน 18 เดือน
 • กรณีค่าลงทุน กำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน หรือไตรมาส และให้ทำการชำระหนี้คืนไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่กู้

หลักประกันการขอสินเชื่อ

 • ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสินปลูกสร้างจำนองเป็นประกันหนี้ได้ไม่เกินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงินที่จดทะเบียนจากการจดจำนอง
 • บุคคลค้ำประกัน 2 คนขึ้นไป ค้ำประกันเงินหนี้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 • หลักประกันหรือเงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร

ระยะเวลาในการขอสินเชื่อ/ให้สินเชื่อ

 • ตั้งแต่วันนี้ – จนถึง 31 มีนาคม 2566

สินเชื่อ ธ.ก.ส ดังกล่าวเป็นสินเชื่อสำหรับพัฒนาธุรกิจ หรือต้องการที่จะมีธุรกิจใหม่เพื่อให้มีรายได้สามารถดำเนินในชีวิตประจำวันได้ แต่อย่างไรก็ดีควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดก่อนที่จะทำการกู้สินเชื่อ

เรียบเรียงโดย : 168creditcards.com

ขอบคุณที่มา : www.baac.or.th

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More