Home โปรโมชั่นบัตรเครดิต ผ่อน iPhone 11 Pro สูงสุด 6 เดือน ผ่านบัตรเครดิต KTC ที่ KTC APPLE REWARDS STORE

ผ่อน iPhone 11 Pro สูงสุด 6 เดือน ผ่านบัตรเครดิต KTC ที่ KTC APPLE REWARDS STORE

by 168DigitalGroup

โปรโมชั่นสุดโปรสำหรับลูกค้าสมาชิกบัตรเครดิต KTC เลือกผ่อนชำระ iPhone 11 Pro 0% สูงสุด 6 เดือน หรือ ลูกค้าสามารถแลกรับส่วนลด 90% เมื่อลูกค้าใช้คะแนน KTC FOREVER

KTC
กล้องสุดโปร จอภาพสุดโปร ประสิทธิภาพก็สุดโปร

หมายเหตุ : ลูกค้าสนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.ktc.co.th/ushop/applerewardsstore

เงื่อนไขโปรโมชั่นสุดโปร

1. บริษัทขอสงวนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่บริษัททำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของบริษัทเป็นสำคัญ
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการโปรโมชั่นนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโปรโมชั่นนี้ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือลูกค้ามีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากบริษัทได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
เงื่อนไขอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
4. ทางบริษัทไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการโปรโมชั่นนี้ กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อกับผู้ผลิตโดยตรง ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการโปรโมชั่นนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More